MDDP biuro@mddp.pl+48 22 322 68 88

Kalkulator zdolności do zaciągnięcia i obsługi zobowiązania

Dowiedz się więcej

Analiza rynkowego zadłużenia: kluczowa analiza dla transakcji finansowych

Analiza rynkowego poziomu zadłużenia stanowi uzupełnienie obowiązkowej analizy porównawczej sporządzanej dla transakcji finansowych. Dotyczy analizy poziomu zadłużenia jakie posiadają porównywalne do badanej spółki, niezależne podmioty na rynku. Obejmuje wiele aspektów finansowania wewnątrzgrupowego, aby potwierdzić, że podatnik ma zdolność do zaciągania i obsługi swoich zobowiązań na poziomie, który zaakceptowałyby porównywalne podmioty na rynku. W zależności od sytuacji danego podatnika możliwych jest kilka wariantów sposobu sporządzenia analizy. Wypełnij poniższą ankietę i sprawdź, czy potrzebujesz analizy.

Ceny transferowe

Kalkulator zadłużenia

Uzupełnij dane kontaktowe
Krok 1/3

Podanie poniższych danych pozwoli wygenerować podsumowanie przekazanych informacji wraz z komentarzem.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę?
Jeśli podatnik posiada analizę rynkowego poziomu zadłużenia, organ w pierwszej kolejności musi podważyć jej słuszność oraz przedstawić argumenty przemawiające za jej niewystarczalnością.
W przypadku braku analizy organ ma nieograniczone możliwości w przeprowadzeniu weryfikacji we własnym zakresie, a w konsekwencji ewentualnej recharakteryzacji transakcji i ustalenia doszacowania należnego podatku.
Zastosowanie tzw. mechanizmu safe harbour nie zabezpiecza przed recharakteryzacją finansowania wewnątrzgrupowego, jeśli organ kontrolujący uzna, że podatnik nie otrzymałby go w porównywalnych okolicznościach od podmiotu niepowiązanego.
Jeśli wyniki analizy wskażą, że podatnik mógł nie mieć zdolności do zaciągnięcia lub obsługi długu na danym poziomie, ale z innych przyczyn zawarcie transakcji powinno zostać uznane za przeprowadzone na zasadach rynkowych, podatnik powinien przygotować Defence File, który również ogranicza działania organów i stanowi potwierdzenie należytej staranności.

Niniejszy kalkulator nie jest analizą zdolności do zaciągnięcia lub obsługi zobowiązania oraz nie stanowi usługi doradczej. Jest to narzędzie, które ma na celu zasygnalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka związanego z brakiem lub obniżeniem zdolności do zaciągnięcia lub obsługi zobowiązania. Kalkulator skierowany jest do podmiotów, które mają lub planują zawrzeć transakcję finansowania dłużnego z podmiotem powiązanym.

Zgodnie z art. 11c ust. 4 Ustawy o CIT, w sytuacji gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję/ dokonałyby innej czynności, organ może określić dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, może określić dochód (stratę) podatnika z transakcji uznanej za właściwą względem transakcji kontrolowanej, tj. z transakcji po dokonanej tzw. recharakteryzacji. Na taką możliwość zwracają również uwagę Wytyczne OECD.

Dotyczy to w szczególności transakcji finansowych zawieranych między podmiotami powiązanymi.

Niniejszy kalkulator ma na celu zasygnalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dokonania recharakteryzacji oraz oceny zdolności do zaciągnięcia i obsługi zobowiązania.

Skontaktuj się z nami

Dedykowani eksperci MDDP

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych

magdalena.marciniak@mddp.pl

+48 665 746 360

Jakub Patalas

Starszy Menedżer | Zespół zen transferowych

jakub.patalas@mddp.pl

+48 501 141 923

Natalia Rutkowska

Menedżer | Zespół cen transferowych

Natalia.Rutkowska@mddp.pl

+48 503 973 338

Copyright 2023 MDDP All Rights Reserved